O projektu

Cesta pro knihovny, které vidí do budoucnosti.

Takové motto si projekt BiblioEduca zvolil proto, že se snaží propojit svět knihoven a svět vzdělávání. Právě tudy totiž vede jedna z cest, po nichž se veřejné knihovny v budoucnu mohou ubírat.

Je to přitom jedna z relativně nejjistějších odpovědí na dynamiku a nezastavitelný vývoj služeb dnešní doby. Vzdělávání totiž bylo a je přirozenou doménou knihoven. To, co je dnes potřeba změnit, je forma, jakou vzdělávání probíhá.

O nás

Co tedy knihovnám dosud chybí? Moderní metody vzdělávání, efektivní způsoby oslovování různých cílových skupin a především přizpůsobení vzdělávací nabídky té které knihovny konkrétním potřebám dané obce či širší komunity. A právě na tyto body se v praxi zaměřuje vzdělávací program, který vznikl v průběhu projektu BiblioEduca.


Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky.

Klíčové aktivity


1.

 

Vývoj vzdělávacího programu BiblioEduca

Ve spolupráci s předními odborníky na daná témata vznikl unikátní vzdělávací program sestávající ze sedmi tematických modulů. Jeho cílem je podpořit význam knihoven v oblasti vzdělávání dospělých a zaměřuje se primárně na těchto sedm oblastí:
1)    Definice a implementace strategie dalšího vzdělávání v knihovnách
2)    Výuka finanční gramotnosti pro dospělé
3)    Výuka mediální a internetové gramotnosti pro dospělé
4)    Rozvoj multikulturního povědomí
5)    Rozvoj cizojazyčné gramotnosti
6)    Začlenění pozitivní psychologie a koučování do vzdělávání dospělých
7)    Rozvoj mezigeneračního učení

2.

 

Vývoj on-line vzdělávací databáze

On-line vzdělávací databáze programu BiblioEduca obsahuje pracovní verze všech vytvořených materiálů v elektronické podobě – ať už jde o natočená vzdělávací videa, metodické brožury, vzdělávací postery, či metodické nástroje pro evaluaci.
Od konce roku 2014 zde budou umístěny finální verze všech produktů, a databáze tak bude sloužit nejen jako uložiště vzdělávacích nástrojů, ale rovněž jako platforma pro individuální vzdělávání formou e-learningu s kontakty a možností konzultací u jednotlivých odborníků.

3.

 

Teoretická fáze pilotního ověření

V průběhu této fáze projektu absolvuje celkem 30 knihovníků z cca 20 knihoven Jihomoravského kraje celodenní seminář ke každému tematickému modulu. Tyto semináře se konají ve vybraných zúčastněných knihovnách, které se o pořádání seminářů přihlásily, což knihovníkům umožní navštívit jiné knihovny a vzájemně se inspirovat.
Semináře vedou lektoři z řad předních odborníků v dané oblasti.

4.

 

Praktická fáze pilotního ověření

Ze zkušenosti autorů projektu s předchozí metodickou prací vyplývá, že ovlivnění cílové skupiny formou pouhé jednorázové inspirace na workshopech má sice motivační a inspirační charakter, z dlouhodobého hlediska však nestačí k realizaci změny v aktivitách a strategiích instituce, ve které je třeba změny provádět. Při praktické části, která bude sestávat z návštěv projektového týmu přímo v místě působení každé knihovny, tak pracovníci knihoven budou moci uplatnit všechny poznatky a nápady z teoretického ověření za supervize, podpory a korektur realizačního týmu.

5.

 

Evaluace

Závěry evaluace výstupů a průběhu projektu budou shrnuty na závěrečné konferenci pro podpořené osoby a realizační tým projektu včetně všech lektorů a konzultantů. Při té příležitosti také proběhne předání osvědčení o absolvování pilotního ověření vzdělávacího programu BiblioEduca.